kategórie

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky elektronického obchodu www.musicforplay.com

Obchodné podmienky

 Všeobecné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.musicforplay.com, ktorého prevádzkovateľom je Art sound, s.r.o., so sídlom Hlaváčiková 8, Bratislava 841 05, IČO: 47074892, zapísaná u Okresného súdu Bratislava 1, oddiel s.r.o.: Vl. č. 88164/B email: artsound@artsound.sk, telefón: +421 903 474 244.

Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Predávajúci (dodávateľ) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu.

Kupujúci - podnikateľ je fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky, alebo užíva služby za účelom svojho podnikania.

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Každá prijatá elektronická objednávka sa považuje za záväzný návrh kúpno-predajnej zmluvy v zmysle § 43a Občianskeho zákonníka.

Za akceptáciu objednávky sa považuje odoslanie potvrdzujúceho e-mailu systémom elektronického obchodu.

Kúpno-predajná zmluva sa považuje za uzavretú dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade čiastočného plnenia sa považuje kúpna zmluva za uzavretú ohľadne tejto časti objednaného tovaru.

Kupujúci si vyberie elektronický produkt na základe aktuálnej ponuky uverejnenej v e-shope na internetovej stránke www.musicforplay.com. Výber produktu kupujúci potvrdí kliknutím na ikonku košíka nachádzajúcu sa u ceny produktu. Po ukončení nakupovania zákazník klikne na tlačidlo "Nákupný košík" umiestnené v pravom hornom rohu, skontroluje jeho obsah a vyplní informácie potrebné k úspešnému splneniu objednávky (adresa, email, spôsob platby apod.) a objednávku odošle/potvrdí.

Objednávky uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu www.musicforplay.com sú záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil a súhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

Návrhom na uzatvorenie zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru na internetovej stránke www.musicforplay.com, zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí na zadaný email kupujúceho (v prípade zvolenia platby prevodom je súčasťou potvrdzovacieho emailu faktúra s podkladmi k platbe), na vznik kúpnej zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Takto uzatvorenú zmluvu nie je možné jednostranne meniť (takto uzatvorenú zmluvu je možné zrušiť na základe dohody oboch strán).

Informácie o jednotlivých krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy vyplývajú z týchto obchodných podmienok a kupujúci má vždy možnosť pred samotným odoslaním objednávky túto skontrolovať, prípadne ju opraviť.

Ceny

Konečná cena je uvádzaná v objednávacom formuláry tesne pred odoslaním objednávky. Je uvedená vrátane všetkých poplatkov (autorské, poštovné...), ktoré musí spotrebiteľ pre získanie výrobku alebo služby zaplatiť. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Platobné podmienky

Kupujúci si môže zvoliť spôsob platby, buď:

- prostredníctvom online platobným systémom PayPal, (bez ďalších poplatkov)

- prevodom na účet, (bez ďalších poplatkov)

Dodacie podmienky

Predávame elektronické produkty "na stiahnutie", kupujúcemu je po vykonaní platby umožnené po dobu 7 dní stiahnutie produktu z jeho užívateľského účtu alebo z linku, ktorý mu bude doručený emailom. Táto služba je poskytovaná bezplatne.

Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu v lehote siedmich pracovných dní odo dňa uhradenia tovaru pokiaľ ešte nevykonal stiahnutie elektronického produktu.

Záruka, reklamácia

Na všetky naše produkty sa vzťahuje DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA 100% spokojnosti!

To znamená, že ak zakúpený súbor po dodaní nebol 100% funkčný, stačí ak nám do 7 dní napíšete krátky email, a bez zbytočných otázok a naťahovaní Vám znovu odošleme opravený súbor.

Zhoda s kúpnou zmluvou

Predávaná vec musí zodpovedať záväzným technickým normám. Ak treba, aby sa pri užívaní veci zachovali osobitné pravidlá, najmä ak sú upravené technickou normou, je predávajúci povinný kupujúceho s nimi oboznámiť, ibaže ide o pravidlá všeobecne známe. Ak predávajúci nesplní túto povinnosť, je povinný nahradiť kupujúcemu škodu, ktorá z toho vznikla.

Odstúpenie od zmluvy

Predávajúci upozorňuje, že v súlade s § 12 ods. 5 zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú

  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť

  • predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil.

  • kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy

Nemožnosť dodania tovaru

Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

Predávajúci vráti spotrebiteľovi už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v zákonnej 15 dňovej lehote bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa zmluvné strany spolu nedohodnú inak.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci, fyzická osoba oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu. V prípade, že kupujúci je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle zákona č. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.
Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.
Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou a aj formou emailu. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Predávajúci sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas kupujúceho si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej predávajúcemu.

Kupujúci uzatvorením zmluvy a súčasným aktívnym potvrdením „Súhlasu so spracovaním osobných údajov“ pred odoslaním objednávky, súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa. Tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@musicforplay.com. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ neposkytuje žiadnej ďalšej osobe.

Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Používanie Cookies

Používanie našich webových stránok môže mať za následok vytvorenie súborov cookie, ktoré nie sú pod kontrolou našej spoločnosti. Jedná sa o používanie nástroja na analýzu návštevnosti (Google Analytics) alebo marketingovú automatizáciu (napríklad Google AdWords, remarketing). Naša stránka tiež zobrazuje obsah webových stránok tretej strany, napr. YouTube alebo Facebook. Následkom toho je prijatie súborov cookie od týchto služieb tretích strán. Naša spoločnosť nie je zodpovedná a ani nevie kontrolovať či obmedziť ukladanie týchto súborov cookie. Ak chcete vedieť, ako tieto tretie strany používajú súbory cookie, prečítajte si zásady ochrany súkromia a zásady používania súborov cookie týchto služieb. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním Vašich údajov spoločnosťou Google a Facebook.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia, konkrétne pracovisko Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P. O. Box 5, 820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax č.: 02/ 58272 170.

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.musicforplay.com v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 11.08.2014

X

Prevádzkovateľ webu www.musicforplay.com, spoločnosť Art sound, s.r.o. so sídlom Hlaváčiková 8, 841 05 Bratislava, IČO: 47 074 892 spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na analytické účely. V prípade vášho súhlasu tiež pre retargetting. Viac informácií: Ochrana súkromia. Nesúhlasím s požívaním cookies na tomto e-shope (zobrazí sa prázdna stránka). 

Súhlasím
Nesúhlasím